💛 පටකරෝපනය පිලිබද සිද්ධාන්ත හා ප්‍රායෝගික පරිපූර්ණ දැනුම ඇතුලත් පාඨමාලාව 💛 ව්‍යාපාරික ඕකිඩ් කොම්පොට් නිපදවීමේ පාඨමාලාව 💛ව්‍යාපාරික ඕකිඩ් වගාව සදහා සියලුම දැනුම ලබාදෙන පාඨමාලාව 💛ඇන්තුරියම් බීජ කොම්පොට් නිපදවීමේ පාඨමාලාව 💛 අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන E money පාඨමාලාව පාඨමාලාවn gana වැඩි විස්තර ලැබාගැනීම සදහා Simple Life ෆේස්බුක් පිටුවට පනිවිඩයක් එවන්න…. පහත ලින්ක් එකට යන්න.. https://www.facebook.com/Shra-Rajis-S… අඩුවියදම් පටකරෝපනය […]

Read more