3 ரூபாய் செலவில் வீட்டிலேயே 1 கிலோ பசுந்தீவனம் உற்பத்தி.Hydrophonics production in home. Hydroponics is a subset of hydroculture, the method of growing plants without soil, using mineral nutrient solutions in a water solvent. எளிய முறையில் வீட்டிலேயே மண் இல்லாமல் விவசாயம் செய்யும் முறை. Please view our Previous video links: https://youtu.be/JJs7siYVwzs https://youtu.be/7yw5stqyPes https://youtu.be/un2TfepPJB4 https://youtu.be/jprY8PjOckQ https://youtu.be/vZaDF05dYSE Thanks for watching our Videos. If you like our Videos please Subscribe […]

Read more