No winter lasts forever; no spring skips its turn.
There is a loveliness to life that does not fade. Winter, it is the time for home.
And January and February are such a good time to start planning your balcony vegetable garden. Oscar Wilde said once, “Wisdom comes with winters.”
Preparing our growing space, but more importantly, preparing our mind is the key to a successful and fruitful vegetable season.

Essential Tips for Starting Balcony Vegetable Garden / Tips để bắt đầu trồng rau trên ban công
https://www.her86m2.com/diy/essential-tips-for-starting-a-balcony-vegetable-garden

My 8sqm balcony vegetable garden / Khu vườn 8 mét vuông của mình:
https://www.her86m2.com/diy/8sqm-balcony-garden

Không có mùa đông nào kéo dài mãi mãi; không có mùa xuân nào mất lượt.Cuộc sống có gì đó chẳng mờ phai. Mùa đông, đó là thời gian cho mái ấm.

Tháng 1 và tháng 2 là thời điểm thích hợp để bắt đầu lên kế hoạch cho vườn rau trên ban công. Oscar Wilde đã từng nói: “Sự khôn ngoan đến cùng với mùa đông.”

Chuẩn bị không gian, nhưng quan trọng hơn là chuẩn bị tâm thế là chìa khóa của một mùa rau thành công và trĩu quả.

==========
SUPPORT ME SO I CAN CREATE MORE QUALITY CONTENT / ỦNG HỘ MÌNH LÀM TIẾP NHỮNG NỘI DUNG NHƯ NÀY:
https://paypal.me/ThuThuyDao
https://www.patreon.com/her86m2

PHOTO EDITING PRESETS FOR LIGHTROOM / PRESETS CHỈNH ẢNH:
https://www.her86m2.com/store

BUYING PRINTS / MUA ẢNH IN MÌNH CHỤP:
https://www.her86m2.com/print-shop

STAY CONNECTED / KẾT NỐI VỚI MÌNH:
Website: https://www.her86m2.com
Facebook: https://www.facebook.com/th.thuydao
Instagram: https://www.instagram.com/thuydao__/

Sign up on airbnb using this link and get off on your first booking!
https://www.airbnb.de/c/thuyd1712

MUSIC BOUGHT THROUGH ARTLIST & MUSICBED. Sign up using the links below and get 2 months free!
https://www.musicbed.com/invite/U4fIH
https://artlist.io/Thuy-32011

==========
GARDENING TOOLS / ĐỒ NGHỀ LÀM VƯỜN

Sách làm vườn / Book to Balcony Gardening: https://amzn.to/2QoTmUR
Nhà kính / Mini Greenhouse: https://www.ebay.de/itm/372659505542
Thùng Bokashi / Bokashi Composting: https://geni.us/bokashi
Đất trồng cây / Soil: https://geni.us/vegsoil
Đất gieo hạt / Potting Soil: https://amzn.to/2Epnlcb
Rơm / Straw: https://amzn.to/3hqVtmA

For those who can’t do Bokashi Composting:
Phân từ Móng, sừng động vật/ Horn Shavings: https://amzn.to/3gekgJr
Phân bón từ phân gà / Chicken Manure / : https://amzn.to/31eTpZC
Phân bón lỏng đóng chai / Fertilizer: https://amzn.to/32bEaj8
Kiềm / Calcium: https://amzn.to/3aEEz1w

==========
DIY GEARS:

Drill Set: https://geni.us/86drill
Hammer Drill: https://geni.us/86hammer
Screwdriver: https://geni.us/86screw
Jigsaw: https://geni.us/86jigsaw
Sander: https://geni.us/86sander
Workstation: https://geni.us/86sjobergs
Chisel: https://geni.us/86chisel
Mallet: https://geni.us/86mallet
Smoothing Plane: https://geni.us/86plane
Handsaw: https://geni.us/86handsaw
Combination Square: https://geni.us/86square

==========
CAMERA GEARS / ĐỒ MÁY ẢNH:

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K: https://geni.us/86bmpcc6k
Sony A7R III: https://geni.us/86a7riii
Mavic 2 Pro Drone: https://geni.us/86mavic2
SD Cards: https://geni.us/86sdcard
DJI Ronin S: https://geni.us/86ronins
ND Filter: https://geni.us/86ndfilter

Canon 17-55mm f/2.8: https://geni.us/86Canon1755
Tamron 28-75mm f/2.8: https://geni.us/86tamron
Zeiss Batis 25mm f/2: https://geni.us/86batis25
Tilta Follow Focus: https://geni.us/86nucleusn
Sirui Monopod: https://geni.us/86siruimono
Rode Wireless Go: https://geni.us/86rodego
Zoom H4N Audio Recorder: https://geni.us/86zoomh4n
Tilta Full Cage: https://geni.us/86tiltacage
iMac Pro 27”: https://geni.us/86imac
Camera Backpack: https://geni.us/86wandrd

==========
TIMESTAMP:
0:00 Intro
0:41 Check the rules / Kiểm tra các quy định
1:25 Calculate the time you have / Tính toán thời gian?
2:02 Set a budget / Đặt ra ngân sách
2:52 Choose the right plants / Chọn đúng cây
5:53 You’ll need a plan / Lên kế hoạch
7:23 Healthy soil / Đất khoẻ
8:42 Early sowing / Gieo hạt sớm
9:13 Polyculture / Đa canh
10:30 Rotate crops each year / Luân canh

#balconygarden #urbangardening #permaculture

A big thank you from bottom of my heart to the beloved people who help translate/correct the subtitles:
Lari (Russian)
Aya (Japanese)
Katja (German)
Hyelin (Korean)
Love you all!

#28 Essential Tips for Starting a Balcony Vegetable Garden | Urban Gardening {SUB}

About The Author
-

12 Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>