කුඩා හයිඩ්‍රපොනික් වගාවක් ගෙදරදීම | DIY Hydroponic system #hydroponics #soillessfarming

https://www.youtube.com/PeoplesTubeTv

#verticalfarming #towergarden #aeroponics #hydroponics
#hydroponicfarming

Hydroponics for beginners – The easy way
home made hydroponic setup
DIY Hydroponic system
හයිඩ්‍රපොනික්

කුඩා හයිඩ්‍රපොනික් වගාවක් ගෙදරදීම | DIY Hydroponic system #hydroponics #soillessfarming

About The Author
-

7 Comments

 • Ranil Athuluwage
  Reply

  Good work. Small comment. You should use dark color pipes in all the places. I see that in your water supply pipe has moss developed. This is not good for the plants. Also you can put another 4"pipe for your water return and increase the number of plants. only thing you need to maintain good water flow. Good luck.

 • Anuruddha Sanjeewa
  Reply

  ඔහොම එළියේ හැදුවාම වැස්සෙන් අව්වෙන් ප්‍රශන යක් නැද්ද

 • S.I.P BANDARA
  Reply

  දියර පොහොර මේ ක්‍රමය යටතේ පමන කාලයක් එකදිගට පාවිච්චි කරනවද…ස්තුතියි… ඔබේ වැඩසටහන ඉතාම පැහැදිලියි.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>